Przeglądasz ofertę jako gość. Jeżeli jesteś klientem B2B to zaloguj się, aby poznać cały asortyment oraz indywidualne ceny.

 1. Definicje
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
  2. Prowadzący Sklep - Bottari Polska Sp. z o.o., ul. Długa 7, 96-325 Radziejowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014233.
  3. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego prowadzonego przez Bottari Polska Sp. z o.o. wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami.
  4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.bottari.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
  5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
  6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
  7. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
  9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (DZ. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  10. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  12. Konto - prowadzone dla Klienta przez Prowadzącego Sklep pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu.
  13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.bottari.pl
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym: www.bottari.pl, prowadzony jest przez Bottari Polska Sp. z o.o., ul. Długa 7, 96-325 Radziejowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014233.
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
  5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Korzystanie z usług Sklepu internetowego wymaga korzystania z przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji minimum 8.0, Mozilla Firefox w wersji minimum 24.0, Google Chrome w wersji minimum 32.00 lub kompatybilnej, z włączoną opcją cookies, o rozdzielczości ekranu przynajmniej 1024x768 pikseli.
  6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bottari.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  8. Wszystkie towary dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Prowadzący sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
   3. dopuści się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Bottari Polska Sp. z o.o.
  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Bottari Polska Sp. z o.o.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla sklepu Bottari Polska Sp. z o.o.,
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  8. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Prowadzącym Sklep dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy – stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Prowadzący sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bottari.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy.
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zamówienie".
  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem zapłaty Ceny i odbioru Towaru pod adresem wskazanym przez Klienta.
  9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 5. Dostawa.
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy określone są w Warunkach Sprzedaży, stanowiących Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od daty informacji o pozytywnym statusie transakcji – przy płatności internetowej lub od daty wpływu zamówienia – przy płatności za pobraniem lub przy odbiorze.
  4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bottari.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku Faktury.
 6. Ceny i metody płatności.
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia należności:
   1. przelewem na numer konta bankowego:
    PL 78 1160 2202 0000 0005 2376 8651
    Bottari Polska Sp. z o.o., ul. Długa 7, 96-325 Radziejowice
    Tytuł przelewu: nr zamówienia.
   2. ePrzelewem: BLIK, Płacę z Inteligo, Eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Plus Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.
   3. kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
   4. za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze Towaru,
   5. przy odbiorze – zapłata następuje gotówką przy odbiorze Towaru w siedzibie firmy.
   Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez Przelewy24.
 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.
  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu, na piśmie, w terminie 14 dni wysyłając je na adres poczty elektronicznej: reklamacje@bottari.pl
  2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku:
   1. Towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
   2. Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłączne z innymi rzeczami.
   3. Towarów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
   4. Usług, jeżeli Prowadzący Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Prowadzącego straci prawo odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: Bottari Polska Sp. z o.o., ul. Długa 7, 96-325 Radziejowice.
  5. Zwrotowi podlega jedynie Towar pełnowartościowy i nieuszkodzony.
  6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu oraz w miarę możliwości zawierać instrukcje i inne dokumenty, jeśli zostały przesłane wraz z Towarem.
  7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
  8. Zwrot należności za zwracany produkt nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Towaru na adres wskazany w pkt. VII.4.
 8. Reklamacje dotyczące Towarów.
  1. Prowadzący Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta, zaś w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 roku w zakresie określonym Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej: reklamacje@bottari.pl. Prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamowanego Towaru wraz z dokumentem potwierdzającym jego zakup, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  3. Prowadzący sklep internetowy nie jest producentem towarów.
 9. Zmiany Regulaminu.
  1. Prowadzący Sklep może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Prowadzącego Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie internetowym zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  2. Klient przy pierwszym logowaniu w Sklepie internetowym licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach.
  3. Klient ma prawo odmowy akceptacji nowej wersji Regulaminu. Oświadczenie Klienta w tym zakresie może zostać złożone w formie e-maila przesłanego Prowadzącemu Sklep w ciągu 14dni od daty pierwszego logowania licząc od chwili wejścia w życie zmian. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia o odmowie akceptacji nowej wersji Regulaminu w wymaganym terminie traktuje się jako jej zaakceptowanie.
  4. Odmowa akceptacji nowej wersji Regulaminu skutkuje wygaśnięciem zawartej z Klientem umowy o świadczeniu usług elektronicznych i w konsekwencji likwidacją Konta Klienta oraz jego wyrejestrowaniem z serwisu internetowego oraz usunięciem z serwisu jego danych osobowych.
 10. Postanowienia końcowe.
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep internetowy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże Klient będący konsumentem, w pierwszej kolejności, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Loading...